A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya Levéltárának kutatási szabályzata

A Levéltár helye: 1085 Budapest, Horánszky utca 18.

I. Általános előírások

 
1. § Jelen kutatási szabályzat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Atv.), a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. LXVI. törvény (Ltv.), a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. NKÖM rendelet (Lrd.) vonatkozó előírásai alapján, illetve más levéltárakra vonatkozó részeinek figyelembevételével, valamint Peter-Hans Kolvenbach SJ általános rendfőnöknek a nagyobb elöljárókhoz intézett 2003/26. számú körlevelének iránymutatása alapján készült, a Lrd. 44. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján.
 
II. A kutatás engedélyezése és korlátozása
 
2. § A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára a tartományfőnök engedélyével és a Ltv. 30. §-ának (1) bekezdése szerint bejegyzett nyilvános magánlevéltár. A levéltár iratai jogos igény esetén a levéltáros engedélyével, az 5. és 12. §-ban fölsorolt korlátozások figyelembevételével ingyenesen kutathatók. Jogos igény akkor állhat fönn, ha az iratokat a kutató hivatalos, tudományos, pedagógiai, helytörténeti vagy családkutatási célra kívánja felhasználni. A kutatási engedélyt annak kiadója vonhatja vissza.
3. § A kutatási engedély kiadásakor a levéltáros nyilvántartásba veszi a kutató nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát, a személyazonosságát igazoló okmány számát, továbbá foglalkozását, és munkahelyének címét (vö. Ltv. 22. § (3) bekezdés).
4. § A kutatási engedély elnyerésekor a kutatónak vállalnia kell, hogy

a) a kutatásra kapott levéltári anyag épségét biztosítja és rendjét megtartja;

b) a levéltárban őrzött és publikációiban fölhasznált forrásokra a tudományos igényeknek megfelelően hivatkozik;

c) a levéltárban őrzött források alapján készült közleményeinek egy példányát a megjelenést követő egy hónapon belül (papíron vagy digitális adathordozón) díjmentesen megküldi a levéltárnak;

d) amennyiben a katolikus egyházjog vagy az Atv. szerinti személyiségi jogokat sértő adatokat hozna nyilvánosságra, viseli az ezzel kapcsolatos büntetőjogi és anyagi felelősséget. Mindezekről a kutatónak írásban kell nyilatkozatot tennie.

5. § Nem tartoznak a nyilvános magánlevéltár anyagába azok az iratok, amelyek élő személyre vonatkoznak, illetve bármilyen módon sérthetik az elhunyt személy jó hírét, így ezek nem is kutathatók. Az élő rendtagokra vonatkozó, valamint a 60 évnél fiatalabb iratanyagok a tartományfőnöki irattárban kerülnek elhelyezésre, melyek kizárólag a tartományfőnök előzetes írásbeli engedélye birtokában, az engedélyben rögzítettek betartásával kutathatók.
 
III. A kutatás módja
 
7. § A kutatás rendes helye a levéltár kutatószobája. A kutatószobában a kutató és a levéltáros számára is megfelelő világítási és higiéniai körülményeket kell biztosítani. A kutatószobában zajló kutatás rendjét a Lrd. 46. §-ban előírt kutatótermi szabályzat szabályozza.
8. § A kutatóhelynek a Lrd. 44. § (4) bekezdésében által előírt és a kutatótermi szabályzatban meghatározott nyitvatartási idejét vagy annak változását nyilvánossá kell tenni.
9. § A levéltáros a kutatások áttekintése és ellenőrzése, valamint a statisztikai adatszolgáltatás pontossága érdekében kutatónaplót vezet (vö. Lrd. 49. §). A kutatónaplónak tartalmaznia kell

a) a kutatási eset sorszámát;

b) a kutatás dátumát;

c) a kutató kutatási engedélyének számát;

d) a kutató nevét;

e) a kutatás tárgyát;

f) a kutató számára kiadott másolatok számát.

10. § Ha a levéltári anyag fizikai állapota miatt nem bocsátható a kutató rendelkezésére, a levéltár a kutató költségén készített másolat készítésével teljesíti a kutató kérését, amennyiben a másolat készítése nem jár az eredeti levéltári anyag további megrongálódásának vagy megsemmisülésének veszélyével. Utóbbi esetben a levéltár a kutatási kérelmet megtagadhatja (vö. Ltv. 25. § (3) bekezdés).
 
IV. Az iratanyag reprodukálása
 
11. § A kutatásra kiadott iratokról az 13. §-ban fölsorolt korlátozások kivételével a kutató saját költségén reprodukciót (másolatot) készíttethet (vö. Ltv. 22 § (1) bekezdés; Lrd. 44. § (2) bekezdés), maga azonban ilyet a levéltáros külön engedélye nélkül nem készíthet.
12. § A levéltár a Lrd. 44. § (3) bekezdése alapján megtagadhatja másolat készítését, amennyiben a reprodukciós eljárás vagy annak gyakorisága a levéltári anyag fizikai állapotát károsítja, épségben történő fönnmaradását veszélyezteti.
13. § A reprodukálásért a levéltár a kutatótermi szabályzatban megszabott díjat szedhet.
 
Budapest, 2011. június 30.
 
Forrai Tamás Gergely SJ
tartományfőnök